Partneri

Nadácia Ecocenter

Nadácia Ecocenter bola založená v roku 2011. Jej poslaním je vzdelávať obyvateľstvo v oblasti životného prostredia a povzbudzovať ich k zdravému životnému štýlu prostredníctvom vzdelávania, programov a podujatí. Nadácia Ecocenter spolupracuje s 2 zamestnancami a s niekoľkými externými partnermi (samosprávy, 39 škôl, 35 občianskych združení). Majú infraštruktúrne a technické podmienky. Kompetencie: ochrana životného prostredia, povedomie o energii a zdraví, hodnotenie potrieb obyvateľstva, formovanie postojov, školenie, organizácia podujatí, rovnaké príležitosti.

Skúsenosti v oblasti projektov
Developing EU through Online Innovation (2015-1-LV01-KA204-013388) – Erasmus+

Green Homes – Retrethought Material (PTKF/1071/2015)

Validating competences gained at the workplace in case of low qualified people (2013-1-GR1-LEO05-14-120) – Leonarda da Vinci, Erasmus+ Civilization Workshops (INTRA-5091553, HUSK/1101/1.7.1)

Obec Svodín

Celkový počet zamestnancov obce je 33. Priemerný ročný rozpočet obce je 1 milión 800 tisíc eur. Obec Svodín venuje veľkú pozornosť fungovaniu vzdelávacích inštitúcií vrátane vzdelávania detí a mládeže. Obec je zriaďovateľom 2 základných škôl (s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským), materskej školy a Nadácie Budúcnosť Svodína. Environmentálny rozvoj v obci je separovaný zberný dvor.

Skúsenosti v oblasti projektov
4 projekty HUSK IPA, z ktorých 2 boli na úrovni podujatia a 1 spolupráca miestnych médií v regióne s 8 partnermi. Ďalšou významnou investíciou bola HUSK IPA je výstavba „Domu pre prácu na diaľku“. V súčasnosti sa zúčastňuje na projekte CULTPLAY (mobilné pódium na ceremónie). V rámci projektu sa postavia ihriská s historickou tematikou. Úlohou obce je zaobstarať a zabezpečiť mobilné pódium pre partnerov projektu. Mobilné pódium bude použité pri slávnostnom odovzdaní detských ihrísk.

Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Inštitúcia vypracovala svoj vzdelávací program s využitím „Preventívnej metódy“ Dona Bosca, založenej na kresťanských tradíciách, v súlade s jej hodnotami a výchovnými princípmi. Učiteľský zbor sa skladá z vyškolených profesionálov s kresťanskou perspektívou, s priemernou 15 ročnou praxou vo výučbe. Jeho pedagógovia sa vyznačujú otvorenosťou voči novým metódam. Partner kladie dôraz na metodický rozvoj odborného programu so zameraním na harmóniu prírody a jednotlivca, rozvoj ekologicky uvedomelého prístupu, znižovanie ekologickej stopy a vzdelávanie zdravého životného štýlu.

Skúsenosti v oblasti projektov
Základná škola Mindszentyho s VJM zatiaľ nemá žiadne skúsenosti s realizáciou projektov SKHU Interreg.

Základná škola Lajosa Csongrádyho s VJM

V súčasnosti v Základnej Škole Lajosa Csongrádyho s VJM študuje 136 študentov, zriaďovateľom je obec Svodín. Škola má širokú škálu aktivít aj mimo vyučovania. Jeho pedagógovia sa vyznačujú otvorenosťou voči novým metódam. Partner kladie dôraz na metodický rozvoj odborného programu so zameraním na harmóniu prírody a jednotlivca, rozvoj ekologicky uvedomelého prístupu, znižovanie ekologickej stopy a vzdelávanie zdravého životného štýlu.

Skúsenosti v oblasti projektov
Základná škola Lajosa Csongrádyho s VJM zatiaľ nemá žiadne skúsenosti s realizáciou projektov SKHU Interreg.