Projekt

Vzdelávanie poskytuje iba všeobecné vedomosti o environmentálnej výchove, ktorá nepostačuje ku skutočnému ekologickému povedomiu. Oblasť ovplyvnená projektom je bohatá na prírodné a kultúrne hodnoty. Nachádza sa tu tradičný spôsob života harmonizujúci s krajinou, no aj napriek tomu je environmentálne povedomie obyvateľstva vo veľkej miere nedostatočné.

Všeobecné ciele projektu: zvyšovanie povedomia pomocou systematizácie a zdieľania poznatkov špecifických pre danú oblasť. Vypracovanie, testovanie a rozvoj učebných osnov interaktívnych metód učenia (miestne osvedčené postupy, learning by doing) formou cezhraničnej spolupráce. S prihliadnutím na horizontálne ciele zvyšovanie povedomia prostredníctvom vzdelávacích sietí a komunikačných kampaní.  

Projekt sa zameriava na zavedenie environmentálnej výchovy, a nahradenie jej nedostatku. Vytvorenie školiaceho materiálu s vedomosťami špecifickými pre danú oblasť  a implementácie špeciálneho vzdelávacieho programu so zložitou interpretáciou udržateľnosti (spoločnosť a životné prostredie,  šetrenie energiou i materiálom, úspora vody, trvalo udržateľné produkty, budovanie spoločnosti.) jeho hlavnými prvkami sú: učebný materiál v elektronickej forme a jeho adaptácia do učebnej osnovy, 2 tematické týždne trvalej udržateľnosti a 6 tematických dní, 2 interaktívne výstavy, webová stránka e-learningu a komunikácia formujúca prístup zameraný na konkrétnu cieľovú skupinu s online prvkami na podporu skúseností.  Prvky projektu sú implementované inovatívnym spôsobom. Účastníkmi sú školáci z HU i SK, odborníci a školitelia. Pilotný vzdelávací program je integrovaný do učebných osnov. Učebné osnovy, metódy a databázy sú verejné.

Nové hodnoty reprezentované projektom: komplexná interpretácia ekologického vedomia, osvedčených postupov (domáce, vyrobené vlastnoručne, namiesto veľkých a drahých systémov aj produktov), komplexný experimentálny vzdelávací program, orientácia na prax, learning by doing, špeciálna komunikácia, spoločné virtuálne znalostné centrum.